Endüstri Mühendisliği Hakkında

Endüstri Mühendisliği; insan, malzeme, makine, bilişim, donanım ve enerjiden oluşan bütünleşik sistemlerin tasarım, kuruluş ve geliştirilmesiyle ilgilenir. Ürün ve hizmetlerin en verimli bir şekilde üretim ve dağıtımını, makina, iş gücü, hammadde, bilgi, enerji, çevre ve para gibi kısıtlı kaynaklardan oluşan sistemlerin tasarımını, işletilmesini ve yönetilmesini ve bu sistemlerin üretkenliğinin ve rekabet gücünün geliştirilmesini sağlar. Bu sistemlerden elde edilen sonuçların belirlenmesi, öngörülmesi ve değerlendirilmesi için mühendislik analiz ve tasarım ilke ve yöntemlerinin yanı sıra matematiksel, fiziksel ve sosyal bilimlerdeki uzmanlaşmış bilgi ve yetenekten yararlanan mühendislik bilim dalıdır.

Dünyanın en eski 5 mühendislik dalından biri olan Endüstri Mühendisliği aynı zamanda analitik düşünme yeteneği, matematiksel modelleme ve yaratıcılık becerilerini kullanarak çok sayıda bilimsel çalışmanın yapıldığı bir bilim dalıdır. Endüstri Mühendisleri; her şeyi daha iyi, daha kaliteli, daha hızlı, daha güvenli, daha az maliyetli yapmak için insanlarla çalışır.

Temel amacı, “kıt kaynakların en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak” olarak özetlenebilecek olan Endüstri Mühendisliği’nin, insanlığın var olmasıyla beraber ortaya çıktığı söylenebilir.

 1. Yöntem Araştırması: insan çalışmasının tüm yönleriyle incelenmesi. (metot etüdü ve iş ölçümü için genel terim)
 2. İşyeri Düzenleme ve Malzeme Yönetimi: İşyerindeki makine ve tesisatın yerlerinin, üretim sürecinde malzeme ve ürünün en düşük maliyetle, en kolay akışını sağlayacak şekilde tasarlanması ve yerleştirilmesi, işyeri güvenliği; kullanılan araç ve gereçlerin standardizasyonu, bakım-onarım.
 3. Üretim Planlama ve Kontrol: Üretilecek ürün miktarına ve işyeri kapasitesine bağlı olarak üretimin çizelgelenmesi, tezgah yükleme, hammadde, yarı-ürün ve ürün envanter kontrolü, ekonomik sipariş miktarlarının saptanması.
 4. Maliyet ve Bütçe Kontrolü : Üretim maliyetlerinin tahmini, maliyetlerin saptanması ve kontrolü için kayıt düzeni, gereksiz malzeme işgücü kullanımının önlenmesi.
 5. Kalite Kontrolü: Üretilen ürünlerin istenilen kalitede olup olmadığının çoğunlukla istatistiksel yöntemlerle kontrolü.
 6. Ücret Yönetimi: İş değerleme ve ücret sistemlerinin oluşturulması.

Ancak günümüzde Endüstri Mühendisliği işlevleri iki düzeyde incelenerek gruplanmaktadır;

İnsan İşlevleri olarak adlandırılan düzey, insan çalışmasının yürütüldüğü çalışma ortamı ile ilgilidir ve aşağıdaki unsurları içerir: İmalat işlemleri (hizmet örgütleri için işleme yöntemleri), malzeme, makine ve donanım, işlerin yapılmasına ilişkin yöntemler, tesis iç yerleşimi ve malzeme akışının belirlenmesi, malzeme taşıma araç ve yöntemleri, işyeri tasarımı, depolama yeri ve alanı, veri kayıt yöntemleri ve raporlama, bakım yöntemleri ve güvenlik işlemleri.

Planlama ve Kontrol İşlevleri adlı düzey, aşağıdaki konuları kapsamaktadır: Üretim planlama sistemi, üretim yöntemleri, bütçeleme ve ekonomik çözümlemeler, maaş ve ücret yönetimi, personel yönetimi, özendirme ve iş görenle diğer ilişkiler planlaması, işçi alımı, eğitimi ve görevlendirilmesi, malzeme ihtiyaç planlaması, envanter kontrol yöntemleri, üretimin çizelgelenmesi, sevk, faaliyet ve durum raporları, düzeltici işlevler, bütünleşik bilgi sistemi, kalite kontrol sistemi, maliyet kontrolü, kaynak dağıtımı ve organizasyon tasarımı. Endüstri Mühendisleri, yukarıdaki faaliyet alanlarıyla ilgili olarak yöneticilere karar verme eyleminde yardımcı olmaya yönelik çalışmalar yapar. Endüstri Mühendislerinin görev yaptıkları işletmeler üretim işletmeleri olabileceği gibi, hastane, otel, banka gibi hizmet işletmeleri de olabilir.

Günümüzde endüstri mühendisleri üretimden bilgi teknolojilerine, telekomünikasyondan enerjiye, eğitimden danışmanlığa, lojistikten bankacılık ve finansa, sağlıktan turizme kadar çok değişik sektörlerde en fazla aranan mühendisler arasındadır. Bu açıdan iş alanı çok geniştir. Yaptıkları işlerden bazıları şunlardır:

 • Yeni bir ürün veya hizmetin piyasaya sürülebilmesi için gerekli olan satış tahmininin yapılması, fiyatlandırma kararlarının verilmesi ve maliyet analizlerinin yapılması
 • Bu ürün veya hizmeti üretecek tesisin yerinin seçilmesi, kapasitesinin belirlenmesi, sistemin kurulması ve verimli bir şekilde çalıştırılması
 • Günümüzde bütün firmalar için artık zorunluluk haline gelen toplam kalite yönetimi sisteminin kurulması
 • Şirketlerin verimlilik ve modernizasyon çalışmalarının yapılması
 • Endüstriyel projelerin ve diğer yatırımların ekonomik açıdan değerlendirilmesi
 • Firmalar için hayati derecede önemli olan bilgi akış sistemlerinin bilgisayar destekli bir şekilde tasarımı ve uygulaması
 • Doktor, hemşire, laboratuvar, tıbbi cihaz, ameliyathane gibi birçok alt sistemden oluşan sağlık sistemlerinin tasarımı ve optimizasyonu. Toplumsal sağlık düzenlemelerinin (farmakoekonomi, aşılama sistemi, salgın hastalıklarla mücadele gibi) maliyet etkin bir şekilde sağlanması. Kanser tedavisi, organ nakli veya röntgenlerin okunması gibi belirsizlik içeren birçok zor klinik kararın verilmesini sağlayacak matematiksel modellerin geliştirilmesi.
 • Ürün veya hizmet üreten tüm firmaların insan gücü, malzeme, makina, para ve diğer kaynaklarının planlamalarının hazırlanması ve stok kontrolünün sağlanması
 • Lojistik dağıtım ağlarının tasarımı ve işletilmesi
 • İmalat sistemlerinin otomasyonu
 • Robot gibi yüksek teknoloji uygulamalarının planlanması ve imalat sistemlerine entegrasyonu
 • Günümüzde giderek karmaşık hale gelen üretim ve servis sistemlerin bilgisayar modellerinin geliştirilmesi ve simülasyon çalışmalarının yapılması
 • Bankacılık, gıda, ulaştırma, turizm ve medya gibi servis sistemlerinin analizi, tasarımı ve kurulması

Endüstri mühendisleri ürün veya hizmet üreten tüm kamu ve özel iş yerlerinde çalışabilirler. Bu açıdan iş alanı çok geniştir.

Endüstri mühendisi olmak isteyenlerin;

– Üst düzeyde akademik yeteneğe ve analitik düşünme yeteneğine sahip,

– Fikirlerini başkalarına aktarabilen,

– Fizik ve matematiğe ilgili ve bu alanlarda başarılı,

– İnsan ihtiyaçlarına karşı duyarlı,

-İnsanlarla iyi ilişkiler kurabilme ve ikna edebilme,

– Planlama, tasarım, eşgüdüm, çok yönlü karar alabilme, çalışanları motive edebilme yeteneklerine sahip,

-Sürekli kendini geliştiren ve geliştirmeyi seven,

– Sorumluluk duygusu gelişmiş,

– İleriyi görebilme ve fırsatları sezebilme,

– Yüksek başarma güdüsüne sahip ve yaratıcı  kimseler olmaları gerekir.

Endüstri ve Verimlilik Kulübü